MeerWaarde
Management en Advies
Ervaring
 

Procesbegeleider

Kwartiermaker Stichting Omroep Muziek Oprichten stichting waarin Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroep Koor zijn samengebracht met programmamakers concertseries op Radio 4; ontwerpen en implementeren organisatie, werving directeur, overgang mensen en middelen uit Muziekcentrum van de Omroep en publieke omroepen.

meer projecten bekijken
Bestuursadviseur koepels PG-beweging Via GITP aangetrokken voor het begeleiden van reeds lopend fusieproces tussen twee landelijke verenigingen van PatiŽnten- en Gehandicaptenorganisaties. Voorstel gedaan voor ordelijke proces, kadernota en stappenplan. Inbreng leden gefaliciteerd. Na drie maanden geconstateerd dat voorwaarden voor thans succesvol vervolgen van dit fusieproces niet aanwezig zijn.

Vorming sectorinstituut amateurkunst: Kunstfactor

Begeleiding fusieproces vijf landelijke ondersteuningsinstellingen voor muziek, beeldende kunsten, theater, schrijven en dans vanuit bestaande samenwerking in Platform Amateurkunst tot door OCW en Raad voor Cultuur gewenst sectorinstituut voor de ontwikkeling en promotie van de amateurkunst. OriŽntatiefase met Kadernota en Fusievoorstel. Ontwerpfase gericht op implementatie fusie. De Stichting Kunstfactor is geraliseerd per 1 januari 2007. Oordeel Raad voor Cultuur

Jeugd- en Jongerenwerk in ťťn kolom

Procesbegeleiding bij bundeling accomodatiegebonden en ambulant Jeugd- en Jongerenwerk in Brabantse gemeente in ťťn organisatie, met als doel jongeren meer kansen te bieden zichzelf te ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers. Ondersteuning bestuurllijke werkgoep bij formuleren missie, meerwaarde en hoofdlijnen nieuwe organisatie in heldere Kadernota ten behoeve van besluitvorming en afstemming met gemeente over beleid en financiering.

Fusie sociaal-culturele instellingen

Procesbegeleider bij fusie van drie welzijnsinstellingen: van oriŽntatie op structurele samenwerking, inventarisatie doelen en contra-indicaties, opstellen intentieverklaring tot Kadernota met fusievoorstel, voorbereiding fusiebesluit en vormgeving inrichting.

Samenwerking Noordelijke Kamers van Koophandel

Inventarisatie mogelijkheden voor intensivering onderlinge samenwerking, gericht op kostenreductie en/of kwaliteitsverbetering, advies samenwerkingsgebieden, organisatievormen en fasering, gevolgd door plan van aanpak vorming federatief samenwerkingsverband

Procesbegeleider totstandkoming "Holland Symfonia", Het Nederlands Ballet- en Symfonieorkest Integratie van taken en medewerkers van Noordhollands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Balletorkest. Beleidsplan, sociaal plan, plan van aanpak integratieproces en implementatie.

"Terugkijkend op de afgelopen twee jaar ... kan de Raad niet anders dan waardering uitspreken over wat bereikt is.  ... De samenvoeging van beide orkesten lijkt snel, positief, redelijk geruisloos en met een nieuw elan te hebben plaatsgevonden." Advies Raad voor Cultuur, april 2004

Fusiebesprekingen architectenbureauís Procesbegeleider bij fusiebesprekingen drietal kleine en middelgrote architectenbureauís, waardebepaling en zeggenschap, ondernemingsplan en onderlinge samenwerking beoogde partners.

Voorzitter/procesbegeleider kernteam rayon TPG/PTT Post Doelstelling: het realiseren van een voor het management werkbare relatie met de medezeggenschap in het rayon. Plan van Aanpak opgesteld.

Procesbegeleider Herijking Kamer van Koophandel Onderwerpen: trends, organisatiestructuur, invoering integrale frontoffice. Discussiebijeenkomsten geleid, voorstellen directie getoetst en keuzes en prioriteiten medewerkers bepaald.

Naar bovenVerandermanager

Directeur ad interim Lucent Danstheater | Dr Anton Philipszaal ContinuÔteit exploitatie en programmering grootste Haagse podia voor dans en muziek, beleidsplan en subsidieaanvragen voor 2013-2016, herziening bestuurlijke structuur en relatie met Residentie Orkest en Nederlands Dans Theater en begeleiding werving nieuwe directeur. Herziening programma van eisen en actualisatie exploitatieopzet nieuw theatercomplex (Spuiforum).

meer projecten bekijken
Directeur ad interim Prinses Beatrix Fonds Zorg gedragen voor continuÔteit bij dit gezondheidsfonds voor spierziekten en bewegingsstoornissen. Bezinning op werkveld en positionering, professionalisering vrijwilligersorganisatie, aanpak fondsenwerving en relaties samenwerkingspartners. Begeleiding werving nieuwe directeur.

Zakelijk directeur ad interim Holland Festival

Samen met artistiek directeur Pierre Audi zorg gedragen voor de realisatie van het Holland Festival 2009, de festivals 2010 en verder voorbereid, in samenspraak met bestuur nieuwe strategie funding ontwikkeld. Dagelijkse leiding festivalorganisatie, procedure werving en selectie nieuwe zakelijk directeur voorbereid en begeleid, introductie en overdracht verzorgd.

Interim-directeur Rotterdams Philharmonisch Orkest

Na vertrek algemeen directeur Jan Raes naar Koninklijk Concertgebouw Orkest leiding gegeven aan dit energieke en ondernemende orkestbedrijf met een sterke band met de stad Rotterdam, in periode waarin Yannick Nťzet-Sťguin als nieuwe chef dirigent zijn eerste concertseries verzorgde. Specifieke aandachtspunten: afronding programma concertseizoen 2009-2010, voorbereiding Gergiev Festival 2009, start meerjarig project Community Arts, renovatie concertzaal Doelen en overdracht aan nieuwe algemeen directeur.

Interim-directeur Het Gelders Orkest (2)

Na succesvolle maar intensieve periode voor het orkest als interim rust gebracht in de organisatie en de relatie met chef-dirigent; in overleg met raad van toezicht en OR organisatiestructuur aangepast, nieuwe directeur aangetrokken en ingewerkt, andere (management)posities ingevuld en basis gelegd voor beleid komende subsidieperiode.

"Veel dank voor je inzet bij HGO als interim. Je sloeg een brug naar een nieuw begin. Met al je antennes gaf je een plek aan betrokkenheid."  De Artistieke Commissie.

Interim-directeur brede welzijnsinstelling

Leiding gegeven aan brede welzijnsinstelling (maatschappelijk werk, opbouwwerk, steunpunt vrijwilligers, mantelzorg, welzijn ouderen, buro nieuwkomers, sociaal raadslieden en jongerenwerk) ter continuering in gang gezette organisatieontwikkeling en cultuurverandering tijdens vacature directie.

Projectmanagement Architecten- en Adviesbureau

Begeleiding managementontwikkeling, verbetering interne samenwerking, versterking resultaatgerichtheid en coaching projectverantwoordelijken.

Algemeen directeur ad interim schouwburg en concertgebouw Haarlem

Eindverantwoordelijk voor bedrijfsvoering en zakelijke toets artistiek beleid, omvangrijke vernieuwbouw, herziening meerjaren businessplan, ontwerp nieuwe organisatie, versterking financiŽle functie en aantrekken vaste algemeen directeur.

Het Haarlemse concertgebouw De Philharmonie trok in het eerste seizoen na de heropening 96.000 bezoekers, het dubbele van voor de sluiting. "Als dit doorzet zal de Philharmonie aan het eind van het seizoen 2006-2007 weer financieel gezond zijn", aldus algemeen directeur Jaap Lampe in de NRC van 8 januari 2007.

Interim-directeur Het Gelders Orkest (1) Vertrouwensrelaties hersteld, subsidie-en sponsorrelaties geÔntensiveerd, marketingfunctie uitgebreid, nieuwe directeur aangetrokken en ingewerkt.

Algemeen directeur Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland Publiekrechtelijke organisatie met 125 medewerkers en een bestuur van 48 leden, benoemd door werkgevers- en werknemersorganisaties. Profijtbeginsel opgevoerd, kwaliteitszorg ontwikkeld en innovatieve IT-systemen geŽntameerd.

Fusie KvK's Midden-Gelderland en Nijmegen en omstreken Fusieproces geleid. Na de integratie marktgerichte organisatiestructuur ingevoerd. 'Regioconcept' geÔntroduceerd met regiocommissies en regiokantoren waarmee ondernemers in de verschillende deelregio's direct en op maat bediend worden.

Naar bovenErvaren adviseur

samenwerking Airborne-gemeenten  Advies uitgebracht over de samenwerking tussen de Airborne-gemeenten en andere betrokkenen bij de herdenking van en herinnering aan de Slag om Arnhem.

meer projecten bekijken
Advisering strategie jeugdtheatergezelschap Ondersteuning directie en bestuur bij de strategie en de voorbereiding van subsidieaanvragen voor de volgende meerjarige kunstenplanperiode. Uitgemond in een samengaan met toneelgezelschap in dezelfde stad.

Organisatieontwikkeling Jeugdcultuurfonds

Advisering over organisatie landelijk bureau Jeugdcultuurfonds Nederland en rol daarvan in relatie tot op te zetten netwerk van lokale en provinciale Jeugdcultuurfondsen, bedoeld om kinderen van 4 Ė 18 jaar, die om financiŽle redenen niet aan actieve kunstbeoefening kunnen doen, te ondersteunen.

Bestuursmodel Kunstfactor

Advisering en begeleiding Stichting Kunstfactor, het Sectorinstituut Amateurkunst, bij de overgang naar een raad van toezichtmodel, uitgaande van de richtlijnen en modellen van Cultural Governance.

Harde noten gekraakt

Als onafhankelijk externe deskundige problemen tussen (voormalige) medewerkers en het management van culturele instelling in kaart gebracht en aanbevelingen voor directie en raad van toezicht opgesteld.

VVV maakt plaats voor Regionaal Bureau Toerisme

Adviseur directie en raad van toezicht regionale VVV bij afbouw en beŽindiging activiteiten, arbeidscontracten en overige verplichtingen, liquidatie stichting en vereffening.

Evaluatie Project Logistiek Stimulerings Kader In opdracht van provincie. Onderwerpen: samenstelling toetsingscommissie, rol adviseurs, intakeprocedure, begeleiding deelnemende consortia. Aanbevelingen geformuleerd voor vervolgproject.

Haalbaarheidsstudie Watermanifestatie Voor acht "Waterpartners", waaronder waterschappen, waterleidingbedrijf, gemeente en provincie, een concept uitgewerkt voor een gezamenlijke reeks activiteiten gericht op waterbewustzijn en -beleving.

Haalbaarheidsonderzoek en businessplan kennisintensief ondernemerscentrum In opdracht van drie grote Hbo-instellingen met als participanten TNO en publieke en private partners. PotentiŽle participanten geÔnterviewd, discussiebijeenkomsten voorbereid en geleid en businessplan opgesteld.

Quick Scan en plan herstructurering regio-VVV Analyse organisatie, exploitatie, gevoerd beleid en toekomstperspectief, gevolgd door plan met maatregelen voor kostendekkende exploitatie en herstel vermogenspositie.

Naar bovenOnafhankelijk voorzitter

Ledenraad CoŲperatie

Als voorzitter van de Raad van Commissarissen leiden van de bijeenkomsten van de ledenraad van de coŲperatieve Rabobank Arnhem en Omstreken, waarin 36 vertegenwoordigers namens de ruim 11.000 leden van de bank invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de bank.

Meer projecten bekijken
Toekomst Klassieke Muziekweek

Gespreksleider bijeenkomsten stuurgroep Klassieke Muziekweek over toekomst collectieve promotie klassieke muziek door samenwerkende symfonieorkesten (CNO), muziekensembles (VNME), concertzalen (VSCD) en Bureau Promotie Podiumkunsten.

Strategische conferentie regionale zorgverzekeraars Tweedaagse bijeenkomst raden van bestuur vijftal zorgverzekeraars over individuele strategieŽn, herijking van doelstellingen, ambities en agenda voor onderlinge samenwerking.

Dagvoorzitter symposium mantelzorg In opdracht van Vrijwilligerscentrale.

Voorzitter stuurgroep fusie ZMOK-scholen regio Arnhem voorbereiding fusie: vaststellen plan van aanpak, kadernotitie, besturingsfilosofie en directiestructuur.

Voorzitter adviesraad Arnhem Promotion Speerpunten en prioriteiten bepaald, ingebracht door vertegenwoordigers overheid, toeristische sector en overig bedrijfsleven